WANTED! Lid voor de Raad van Toezicht

WANTED! Lid voor de Raad van Toezicht

MU zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een financieel/ bedrijfskundig profiel

De Raad van Toezicht van MU Hybrid Art House houdt toezicht op het beleid van de directeur/ bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever en sparringpartner ten opzichte van de bestuurder. Binnen het kader van de jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting is het bestuur belast met de dagelijkse leiding van MU, onder meer de organisatie, de programmering, de fondsenwerving en het aangaan van partnerschappen. 

Het lid van de Raad van Toezicht dat wij zoeken 

Heeft belangstelling voor of affiniteit met de culturele sector.Is bekend met de specifieke omstandigheden die samenhangen met het werken met (overheid)subsidies en fondsen.Is voldoende beschikbaar om minimaal vier keer per jaar te vergaderen op locatie in MU en om tussentijds indien nodig of gewenst te kunnen adviseren en gesprekken te voeren in het kader van de werkgeversrol richting directeur/ bestuurder.Heeft een goede antenne voor relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, kansen en risico’s.

MU onderschrijft de code Culturele Diversiteit & Inclusie. MU streeft naar een inclusieve Raad van Toezicht waarin verschillende achtergronden, persoonlijkheden en expertises worden samengebracht en nodigt iedereen die denkt daaraan een bijdrage te kunnen leveren uit te solliciteren.

Code Cultural Governance


MU volgt de Governance Code Cultuur. Een lid van de raad van toezicht wordt aangesteld voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijk of tegenstrijdig belang. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vacatiegeld en reiskosten worden vergoed. De Raad van Toezicht van MU komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De Raad van Toezicht adviseert, controleert en is betrokken bij de organisatie. 

Algemeen

Graag ontvangen we jouw motivatie en CV voor 13 november via vacatures@mu.nl.

Bij vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Martijn van der Mark via martijnvdmark@hotmail.com.